Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2008

ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει το παρόν σενάριο για να μυήσει τους μαθητές στις ΤΠΕ και παράλληλα να τους κινήσει το ενδιαφέρον για την αρχαία τέχνη και ιστορία. Το μάθημα είναι διαθεματικό, καθώς συνδυάζει γνώσεις ιστορίας, τέχνης, αθλητισμού, δημοσιογραφίας κτλ.
Μπορεί να το υλοποιήσει και χωρίς να το συνδέσει με συγκεκριμένη θεματική ενότητα και πριν ακόμα διδάξει τις αντίστοιχες ενότητες από το σχολικό εγχειρίδιο.

ΜΑΘΗΤΕΣ
Χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες των τριων . Καλό είναι οι μαθητές να είναι είναι διαφορετικών επιδόσεων σε κάθε ομάδα για να επιτευχθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ τους και η συνεργασία.

ΣΤΟΧΟΣ

Γνωστικός στόχος των εργασιών των ομάδων είναι να παρουσιάσουν την ιστορική και αρχαιολογική αξία του χώρου της Ολυμπίας και να αναδείξουν την ιδιαίτερη κοινωνική-πολιτική και ιστορική σημασία που είχε ο χώρος για τους αρχαίους ΄Ελληνες άρα και την ιδιαίτερη κληρονομιά για εμάς σήμερα!! Από την άλλη όλοι είδαμε την τεράστια καταστροφή που συντελέστηκε το περασμένο καλοκαίρι λόγω των πυρκαγιών. Οι μαθητές καλούνται λοιπόν να αναδείξουν την συντριπτική απώλεια που μπορεί να γίνει μέσα σε λίγες ώρες , άρα και την μεγάλη ευθύνη που έχουμε όλοι μας να προστατέψουμε την κληρονομιά αυτή!
Παιδαγωγικοί και διδακτικοί στόχοι είναι να υποστηριχθεί η ομαδοσυνεργατική μέθοδος, να προωθηθεί η συνεργατική διερευνητική μάθηση και να αξιοποιηθεί η προσωπική βιωματική εμπειρία των μαθητών, ώστε να αποκτήσει προσωπικό νόημα για αυτούς η μάθηση. Επίσης αναπτύσσεται ο διάλογος και καλλιεργούνται δεξιότητες έκφρασης του λόγου και οργάνωσης στρατηγικών.


ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το σενάριο σχετίζεται κυρίως μ ε την αρχαία Ιστορία της Α΄Γυμνασίου, χωρίς αυτό να αποκλείει την υλοποίησή του και σε άλλες τάξεις ή γνωστικά αντικείμενα.

Μπορεί να καλύψει τους στόχους των Δ.Ε.Π.Π.Σ, όπως αναγραφονται στη σελίδα 262 του τόμου Α΄ "για την ανάδειξη των Πανελληνίων δεσμών, το συνδυασμό της αρχαίας ελληνικής τέχνης με τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις κάθε εποχής μέσα από συζήτηση για τους Ολυμπιακούς αγώνες με αναφορές στην οικονομία, την τέχνη, τις επιστήμες κτλ. καθώς και την ανάγνωση έργων τέχνης της περιόδου" (Δ.ΕΠ.Π.Σ, 2002).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των ιστορικών, των αρχαιολόγων, των αθλητών και των δημοσιογράφων και αναλαμβάνουν να εξερευνήσουν ιστοσελίδες και να απαντήσουν σε ερωτήματα διερευνητικά.Στο τλεος κάθε ομάδα συνθέτει εργασία και γίνεται και μία δεύτερη εργασία από κοινού από όλες τις ομάδες.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο εκπαιδευτικός θα αξιολογήσει τη διαδικασία και το τελικό προϊόν των ομάδων.


Βασικοί άξονες είναι .....

Οργάνωση

Συμμετοχικότητα

Αξιοποίηση χρόνου

Εντοπισμός επαρκούς υλικού

Εντοπισμός κατάλληλου υλικού

Μορφή εργασίας

Επικοινωνία
Δεν υπάρχουν σχόλια: